Regulamin sklepu

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Steezy.pl

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient / Konsument– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego steezy.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.steezy.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy STEEZY Sebastian Mierzwa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2 Postanowienia ogólne

Regulamin Sklepu internetowego Steezy.pl

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem oraz niniejszym regulaminem.

 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedający jest zobowiązany oraz zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 4. .    Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do ceny produktów należy doliczyć kosztu dostawy, które określony są w cenniku dostaw.

 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, tzn. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu

  2. wysłania do zrealizowanego zamówienia faktury VAT bądź informacji o potwierdzeniu płatności jako pełnoprawnego potwierdzenia zakupu,

 7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów sprzedawanych w sklepie.

 8. Sprzedający nie pobiera opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem dostępnych środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Chrome wersja 10 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, IE wersja 7 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza,, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari mogą mieć wpływ na poprawne wyświetlanie się sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.steezy.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do rejestracji swojego konta. Login oraz hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego.  Kupujący w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych, a także usuwania konta w sklepie.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. W celu dokonania zamówienia Kupujący powinien:

  1. dodać produkt do koszyka;

  2. wybrać rodzaj dostawy;

  3. wybrać rodzaj płatności;

  4. złożyć zamówienie w  Sklepie.

 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia Klienta wybierającego  płatność za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem bądź za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym poinformuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia bądź zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 48 h . Początek terminu rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówieniaWysyłki listem ekonomicznym tylko na odpowiedzialność kupującego. Listy nierejestrowane nie posiadają numeru nadania i nie ma możliwości ich śledzenia.

 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wskazanym przez Kupującego rodzajem dostawy do wybranego przez Kupującego zamówieniu miejsca,

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w dowolnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na podany e-mail (podany podczas zawierania umowy bądź inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru oraz funkcjonowania rzeczy.

 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty używając takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem bądź dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta bądź służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu bądź mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodąKonsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

 1. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klientaa.

 2. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad bądź wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego bądź Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego naprawy wady żądać wymiany na rzecz pozbawioną bądź zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, ma prawo :

 1. żądać wymiany rzeczy na pozbawioną wad;

 2. żądać usunięcia wady.

 3. złożyć oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

 4. złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

 1. Sprzedający jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 2. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny,a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 4. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający

 5. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 6. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie bądź żądanie Konsumenta.

14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. Jeśli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 1. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 2. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat odmomentu wydania rzeczySprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 3. W terminach określonych w §5 pkt 14-16 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bądź obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy albo usunięcia wady.

 4. W razie dochodzenia przed sądem bądź sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 5. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 14-15, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od chwili, w której  Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 6. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 7. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę zataił.

 8. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.  Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem polityki prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia i w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 25.XII.2014 rRegulamin zakupów w sklepie internetowym Steezy.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego steezy.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.steezy.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy STEEZY Sebastian Mierzwa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

Regulamin Sklepu internetowego Steezy.pl

1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Steezy.pl – www.steezy.pl

2. Właścicielem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.steezy.pl jest  firma STEEZY Sebastian Mierzwa z siedzibą ul.Batorego 3, 33-190 Ciężkowice, NIP 8733029943

3. Sklep internetowy Steezy.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, a złożenie zamówienia w nim jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Wraz z dokonaniem zamówienia, Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia. 

5. Za moment przyjęcia zamówienia przyjmuje się każdorazowe potwierdzenie tego faktu przez obsługę sklepu drogą elektroniczną lub telefonicznie.

6. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego Steezy.pl są cenami w polskich złotych i są to ceny brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Do każdej ceny zamówionego towaru zostanie doliczony koszt przesyłki w zależności od wybranej formy jej dostarczenia.(patrz: koszty dostawy).

7. Sklep internetowy Steezy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Publikowany cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

8. Za złożone zamówienie w Sklepie internetowym Steezy.pl zapłacić można następującymi sposobami:

zapłata gotówką (tylko przy odbiorze osobistym)

przelew pocztowy lub bankowy na rachunek Sklepu

za pomocą szybkich płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. oraz BlueMedia S.A

za pobraniem

9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

Sklep internetowy Steezy.pl realizuje zamówienia do 3 dni roboczych od wpłynięcia należności na konto. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki niezależny od sklepu internetowe Steezy.pl . W wyjątkowych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient może podjąć decyzje o rezygnacji z części lub całości zamówienia.

10. Sklep internetowy Steezy.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie przesyłki, wynikające z nieterminowości Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej.

11. Potwierdzeniem transakcji zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego Steezy.pl jest dowód wpłaty lub faktura VAT, która jest dostarczana Klientowi wraz z zamówieniem. Aby otrzymać fakturę VAT, Klient powinien zgłosić to zaraz po dokonaniu transakcji.

12. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może bez podania przyczyny zwrócić towar zakupiony w Sklepie w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wtedy kiedy zakupiony towar nie był używany i nie uległ zniszczeniu.

13. W przypadku odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Klient otrzyma zwrot wartości zakupionego produktu na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy. Koszty dostawy towaru nie podlegają zwrotowi.

14. W przypadku stwierdzenia wad produktów lub niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 m-cy od daty zakupu. Pierwszym krokiem w trybie reklamacji jest wypełnienie formularza, który znajduje się pod adresem: http://steezy.pl/reklamacja.html . W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny, dostępny towar o tej samej lub podobnej wartości. Klient otrzyma także zwrot kosztów odesłania wadliwego towaru.

15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Odbierając towar Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

16. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku dane osobowe podawane przez Klienta przy zamówieniu wykorzystywane są tylko w celach realizacji zamówień. Klient Sklepu internetowego Steezy.pl ma prawo do wglądu w swoje dane, ich modyfikacji oraz usunięcia z bazy sklepu.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego. Sklep internetowy Steezy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Facebook Google Plus